Novosti Udruge

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala pet natječaja

Od 16. kolovoza 2018. godine Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški te jedan natječaj za financiranje projekata.

Dodjela institiucionalnih podrški namijenjena je:

 • udrugama čije djelovanje doprinosi demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u RH u 3 kategorije:
  • do 300.000,00 kn – do deset podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja;
  • do 200.000,00 kn – do pet podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje dvije godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja;
  • do 75.000,00 kn – do pet podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.
 • udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini u 3 kategorije:
  • do 150.000,00 kn – do deset podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja;
  • do 100.000,00 – do pet podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje dvije godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja;
  • do 75.000,00 kn – do pet podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.
 • udrugama iz Domovinskoga rata u RH koje djeluju na lokalnoj razini u 3 kategorije:
  • do 150.000,00 kn – do deset podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja;
  • do 100.000,00 kn – do pet podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje dvije godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja;
  • do 75.000,00 kn – do pet podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.
 • udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade u 3 kategorije:
  • do 150.000,00 kn – do deset podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje tri godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja;
  • do 100.000,00 kn – do pet podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje dvije godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja;
  • do 75.000,00 kn – do pet podrški za udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.

Osim ova četiri natječaja za dodjelu institiucionalnih podrški, raspisan je i natječaj “Društveni kapital zajednice”, a namijenjen je udrugama koje djeluju na lokalnoj/regionalnoj razini kroz programe za razvoj zajednice, povećanje razine društvenog kapitala, razvoj aktivnog građanstva i osnaživanje lokalnih potencijala.

Na navedeni se natječaj mogu prijaviti isključivo udruge registrirane u RH koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja te imaju registrirano sjedište na području jedinice područne (regionalne) samouprave koje odgovara području provedbe projekta.

U sklopu natječaja dodjeljivat će se visina financijske podrške od 25.000,00 do 40.000,00 kn, a trajanje prijavljenih projekata treba biti 12 mjeseci, s početkom provedbe od 1. siječnja 2019. godine.

Prijave na natječaje

Prijave na natječaje mogu se dostaviti u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr, a poštom i u papirnatom obliku potrebno je dostaviti samo potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav. Potvrda je važna jer sadrži jedinstveni broj prijave, a treba ju ovjeriti i potpisati osoba odgovorna za zastupanje udruge. Način prijave detaljno je opisan u Uputama za prijavitelje.

Rok za prijavu na natječaje jest do 17. rujna 2018. godine do 12:00 za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo poštom do 17. rujna 2018. godine.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na stranicama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i na sustavu www.financijskepodrske.hr.

IZVOR: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

 

O autoru

Ines Herceg